โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เป็นจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 24 (4/2559)
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา