โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายคนดี "  ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา