โลโก้เว็บไซต์ ทำไข่เค็มสมุนไพร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำไข่เค็มสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ
             ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา