โลโก้เว็บไซต์ การทำไส้กรอกเปรี้ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไส้กรอกเปรี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จับมือเทศบาลเมืองพิชัย ฝึกอบรมการทำไส้กรอกเปรี้ยว
                  ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา