โลโก้เว็บไซต์ เครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาเครือข่ายบริหารการวิจัยทั่วประเทศให้เกียรติเชิญอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Best Practice
         เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้เกียรติเชิญคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการวิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา