โลโก้เว็บไซต์ STEM เมืองมาย20กค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

STEM เมืองมาย20กค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม STEM EDUCATION โรงเรียนเมืองมายวิทยา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
          20 กรกฎาคม 2560 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงาน STEM EDUCATION โมดูล Stem for Start up 4.0 โมดูล Smart Food ผล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา