โลโก้เว็บไซต์ การทำหมูสวรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำหมูสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการเรียนการสอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหมูสวรรค์
              โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา