โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมการทำหมูแผ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝึกอบรมการทำหมูแผ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมการทำหมูแผ่น
             โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา