โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)  21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยการสัมภาษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง              จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 4 คน ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 3 คณะ ๆ ละ 2 รวม 6 คน          ตัวแทนศิษย์เก่า 6 คน และตัวแทนนักศึกษา 3 คณะ สโมสรนักศึกษา รวม 10 คน สำหรับภาคบ่ายวันนี้        จะมีการสัมภาษณ์บุคลากร (ระดับคณะ) และสรุปผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ เวลา 13.30 น.จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปดังกล่าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร ประธานตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ โดยการสัมภาษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต 4 คน ตัวแทนคณาจารย์ทั้ง 3 คณะ ๆ ละ 2 รวม 6 คน ตัวแทนศิษย์เก่า 6 คน และตัวแทนนักศึกษา 3 คณะ สโมสรนักศึกษา รวม 10 คน สำหรับภาคบ่ายวันนี้ จะมีการสัมภาษณ์บุคลากร (ระดับคณะ) และสรุปผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ เวลา 13.30 น.จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปดังกล่าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)
มทร.ล้านนา ลำปาง รับการตรวจคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน)             21 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา