Website logo มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน17กค60 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเวทีขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพัฒนาแก้ปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน17กค60

Publish : Friday 5 July 2017 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา