Website logo หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 31516กค60 | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

หลักสูตรการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่นที่ 31516กค60

Publish : Friday 5 July 2017 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา