โลโก้เว็บไซต์ ดนตรีในสวน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ดนตรีในสวน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน
     สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the garden ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา