โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำไอศกรีมสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมสับปะรด
              โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา