โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 602930มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 602930มิย60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 60
          29-30 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา