โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ23มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ23มิย60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
          23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา