โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 2 มทร.ธัญบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา