โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้2425มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้2425มิย60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้
          24-25 มิถุนายน 2560 คณะทำงาน Stem Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา