โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
    วันที่ 28 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา