โลโก้เว็บไซต์ เล่าประสบการณ์สู่น้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เล่าประสบการณ์สู่น้อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง
    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์สู่น้อง ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา