โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท13มิย60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท13มิย60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท
          13 มิถุนายน 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา