โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา