โลโก้เว็บไซต์ สำนักประกันประชุมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.24พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักประกันประชุมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.24พค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสำนักประกัน มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา