โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมวัฒนธรรมองค์กร 2526พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมวัฒนธรรมองค์กร 2526พค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา
          ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา