โลโก้เว็บไซต์ อบรมเพาะเห็ดในตะกร้าพิชัย 23พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมเพาะเห็ดในตะกร้าพิชัย 23พค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
          23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา