โลโก้เว็บไซต์ Smart Farmer Gen Z ปี 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Smart Farmer Gen Z ปี 60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการ ค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตรฯ (Smart Farmer Gen Z)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ "สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer Gen Z) ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา