โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ระดับเทียบโอน และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ระยะเวลาฝึกอบรม วัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา