โลโก้เว็บไซต์ การทำน้ำแตงเมล่อน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำน้ำแตงเมล่อน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำแตงเมล่อน
                ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา