Website logo ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ | Rajamangala University of Technology Lanna Lampang

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีฝึกซ้อมงานรับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศ-วันอำลาสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐

Publish : Wednesday 3 May 2017 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา