โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมวิเคราะห์แผนงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
           เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา