โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม
            วันนี้ ๕ เมษายน ๒๕60 ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาและสังคม โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๖ พื้นท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา