โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงาน 1 พค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับการศึกษาดูงาน 1 พค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรตามบริบทพื้นที่
          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา