โลโก้เว็บไซต์ ปฏิบัติการ การทำแยมผลหม่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฏิบัติการ การทำแยมผลหม่อน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน
                   ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดโครงส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา