โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมผลหม่อน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมผลหม่อน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไอศกรีมผลหม่อนสร้างอาชีพ
                      ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มแม่บ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดโครงส่งเสริมอาชีพแปรรูป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา