โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภาคณาจารย์และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมสภาคณาจารย์และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา