โลโก้เว็บไซต์ ไส้อั่วเห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไส้อั่วเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนาเห็ดสร้างอาชีพเสริม กลุ่มสตรี บ้านท่าเหนือ
                    ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา