โลโก้เว็บไซต์ คุ๊กกี้เห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คุ๊กกี้เห็ด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เห็ดและสมุนไพรสร้างรายได้
                    ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา