โลโก้เว็บไซต์ นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมาสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ณ มทร.ล้านนา ลำปาง
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา