โลโก้เว็บไซต์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+15มีค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+15มีค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอิค 550+
          15 มีนาคม 2560 ที่ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนิคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา