โลโก้เว็บไซต์ ค่ายภาษาอังกฤษ 2425กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ค่ายภาษาอังกฤษ 2425กพ60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง สร้างทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพี่ใหญ่สอนภาษาอังกฤษให้น้อง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา