โลโก้เว็บไซต์ แข่งทักษะภาษาอังกฤษ16กพ60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แข่งทักษะภาษาอังกฤษ16กพ60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะด้านภาษา
         16 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา