โลโก้เว็บไซต์ การทำลูกชิ้น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำลูกชิ้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ สวทช.ภาคเหนือ และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา