โลโก้เว็บไซต์ การทำข้าวเกรียบเห็ด  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำข้าวเกรียบเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเพาะเห็ดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบเห็ด
                ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ได้จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา