โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมนักศึกษา ปวส.๒ เตรียมการเข้ารับทดสอบ V-Net
        เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ทุกหลักสูตร เพื่อเตรียมการเข้ารับการทดสอบท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา