โลโก้เว็บไซต์ อุตสาหการนำเสนอผลงานวิชาการ พะเยาวิจัย2729มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อุตสาหการนำเสนอผลงานวิชาการ พะเยาวิจัย2729มค60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6”
          สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาพโปสเตอร์ ในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6" ระหว่างวันที่ 26-27...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา