โลโก้เว็บไซต์ พืชศาสตร์บูรณาการผลผลิตข้าวกับรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว26มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พืชศาสตร์บูรณาการผลผลิตข้าวกับรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว26มค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการผลผลิตข้าวกับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
          26 มกราคม 2560 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานกระบวนการสีข้าว ณ โรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรห้างฉัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา