โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น2425มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น2425มค60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีศึกษาบ้านต้นมื่น
          24-25 มกราคม 2560 อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม อาจารยสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสัมมนารายงานผลการดำเนินงาน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา