โลโก้เว็บไซต์ วทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC 23มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC 23มค60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับบริษัทภาคเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Round of LC & GC workflow Solution and Sample Preparation
         สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง และบรษัท เอจิเลนต์ (ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา