โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ธค59 มค60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สารสนเทศบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ธค59 มค60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
          ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา