โลโก้เว็บไซต์ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนไทรงามพิทยาคม รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง
         ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และนายสราวุธ พรหมรุกขชาติ แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา