โลโก้เว็บไซต์ โยเกิร์ตข้าว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โยเกิร์ตข้าว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากลุ่มเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโยเกิร์ตข้าว
                 ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และนายสราวุธ พรหมรุก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา